Hejme :: Privacy Statement
Osre logo

PRIVACY BELEID van REVIVE

Inhoud

1. Jouw privacy is belangrijk

2. Jouw recht op privacy

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens


1. Jouw privacy is belangrijk

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen

We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.


1.1. Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je :

 • onze producten en diensten gebruikt
 • een woongelegenheid huurt of koopt
 • inschrijft op onze nieuwsbrief
 • vragen stelt via onze website
 • ons bedrijf, beurzen en events bezoekt
 • aanwezig bent tijdens onze spreekbeurten
 • gebruik maakt van onze facebookbot en wifi

Je vindt ook jouw rechten en hoe je ze kan uitoefenen.

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.revive.be

1.2. Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

Re-Vive NV, verhuurder, de beheerder en uitvoerder van deze website en actief in België, met de maatschappelijke zetel gelegen in de Nieuwewandeling 62 te 9000 Gent, BTW nummer BE 0810.433.812 is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3. Hoe kan je ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

 • Het adres Nieuwewandeling 62 te 9000 Gent
 • Via mail op het e-mailadres privacy@re-vive.re

Re-Vive heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan je ook altijd contacteren op de bovenstaande coördinaten.

1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van Revive

Voor Revive is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Revive jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1. Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2. Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3. Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Revive geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie 3.3)

Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5. Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7. Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4

2.8. Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

 • via een brief op het adres Nieuwewandeling 62 te 9000 Gent
 • per e-mail op het e-mailadres privacy@re-vive.re

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van je privacy. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1. Revive moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht
 • handelsrecht
 • waarborg- en garantie rechten
 • je identiteit verifiëren. Dit kan door een duidelijke recente kopie van jouw identiteitskaart te vragen
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2. Revive moet zijn contract met je kunnen uitvoeren

Als onze klant of huurder doe je een beroep op onze diensten, koop of huur je onze woongelegenheden. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als je leverancier van Revive bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

3.3. Revive moet als bedrijf kunnen functioneren inzake direct marketing en communicatie.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Revive. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

Revive wenst met jou, als bestaande klant, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe producten/diensten. Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere service, betere producten en services aan te bieden en dit aan je willen communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je bezwaar indienen tegen onze direct marketing.

3.4. Revive heeft jouw toestemming

Revive is een specialist in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed door o.a. oude industriële sites om te toveren tot aangename woongelegenheden. Onze kandidaat kopers en huurders zijn ecologisch bewuste personen die specifiek op zoek zijn naar informatie over duurzame woonprojecten. Revive communiceert dan ook met zijn potentiële kopers en huurders mits zij daar de toestemming hebben gegeven op de door Revive georganiseerde evenementen, via inschrijving op de nieuwsbrief en de contactpagina op deze website.

3.5. Revive verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1. Van onze zakelijke relaties

Zakelijke relaties zijn onder andere leveranciers, klanten en prospecten. Revive verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens : naam, voornaam, GSM nummer, e-mailadres, cookies en IP adres.

4.2. Van onze particuliere kopers

Onze particuliere klanten kopen ons ontroerend goed bij de verschillende bouwprojecten. Om jou als klant te identificeren, om mee te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, financiële transacties , cookies en IP adres.

4.3. Van onze kandidaat kopers

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in duurzame vastgoedprojecten. Revive is een specialist in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed door o.a. oude industriële sites om te toveren tot aangename woongelegenheden. De potentiële nieuwe klanten hebben dan ook hun interesse getoond in ons aanbod van de verschillende bouwprojecten. Revive wenst hen dan ook op de hoogte te houden van deze vastgoedprojecten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, e-mailadres, cookies en IP-adres.

4.4. Van onze huurders

Op de huurmarkt zijn er steeds meer personen die op zoek zijn naar panden waar ze ontzorgd worden op het vlak van efficiënt beheer van energie, toegang tot het internet en gebouwen en andere diverse diensten. Revive, specialist in duurzame ontwikkeling van vastgoed, biedt deze extra services aan. Om onze huurders te identificeren, om mee te communiceren en hen de extra services aan te bieden, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, e-mail adres, geboorte-en geboorteplaats, telefoon- en/of gsmnummer, burgerlijke staat, geslacht, rijksregister- en identiteitskaartnummer, foto, familiale situatie, professionele situatie
 • Financiële gegevens zoals bankrekening-, debet- en creditkaartnummers, netto inkomens, loonbrieven, BTW nummer
 • Meterstanden van de nutsvoorzieningen, toegang tot de wooneenheden.
 • Logging van het internetgebruik
 • IP adres en cookies

4.5. Van onze kandidaat-huurders

Van de kandidaat huurders verwerken we bij de kennismaking de naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast en/of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Indien dit contact leidt tot een voorstel van huurcontract dan verwerken we eveneens de informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, inkomens.

4.6. Van de buren rond onze projecten

De renovatie van deze grote industriële sites, is een gigantisch werk. Daarenboven veroorzaakt de ligging van deze sites (in de steden) de nodige hinder voor de buren. Het is dus in het belang van de buren (de betrokkene) dat zij tijdig op de hoogte zijn van de komende werken opdat ze voor zich zelf de nodige voorbereidingen kunnen treffen (voorbeeld vroeger vertrekken, andere weg zoeken, …) Om met de buren te kunnen communiceren verwerken we de naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm nummer. Deze verwerking gebeurt onder het gerechtvaardigd belang.

4.7. Van onze bezoekers aan onze gebouwen

Om veiligheidsredenen weten we graag wie in onze gebouwen vertoeft. Ben je onze bezoeker dan registreer je je via onze tablet aan onze balie. We verwerken de volgende gegevens : voornaam, naam, gsmnummer en e-mailadres. Deze verwerking valt onder ons gerechtvaardigd belang.

4.8. Persoonsgegevens via derde partijen

We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen van bedrijven. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verzameld wordt.

4.9. Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.

Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
 • een schade te bewijzen
 • een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Revive werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

5.2. We bewaren jouw gegevens niet oneindig

Revive gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Revive dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.

De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

Van onze bezoekers worden de persoonsgegevens na 30 dagen verwijderd uit ons registratiesysteem.

De persoonsgegevens van de buren rond onze projecten bewaren we 1 jaar na de oplevering van het desbetreffende project.

-----------------------------------------------------------